Halmbiblioteket

Halmbiblioteket Ett samarbete mellan Caroline Mårtensson och Annelie Nilsson.

Skott och krona, en utställning på Jordberga gods curerad av Carolina Söderholm, 2/4-10/4 2015.


Halmbiblioteket innehåller: Texter och citat om landskap från 1834 - 2015, inventeringslistor från Jordberga slottsträdgård, halm, plastpåsar, redskap, fiberduk, skuggfärg, växthusglas, pulpet, kartotek över jordbruksmaskiners underhåll, projektor, frön, växtdelar och kartor.


I Halmbiblioteket möts den öppna slätten och en trädgårdsruin. I trädgårdsruinen följer vi stigar som aldrig anlades. Här samlar vi in frön. Från slättens fjolårsodling härstammar de halmbalar som bildar Halmbibliotekets stomme.


Det industrialiserade jordbruket kan placera ut frön med exakta avstånd och djup. Sensorer minimerar spillet av frö i denna spikraka monokultur. Alla sammanpressade halmstrån i halmbalarna har var för sig burit fröställningar med vårkorn, rågvete och höstvete.


I trädgårdsruinen fanns en gång en slottsträdgård och senare även en handelsträdgård. Verktyg och växter härifrån som en gång inventerades finns inte kvar men listorna existerar. Vi samlar frön i trädgårdsruinen och utbyter texter och citat. Vi vet inte alltid vilket sorts frö vi samlar. Ett träd eller ett strå? Flerårigt eller ettårigt? Grobarheten vet vi heller ingenting om. Fröinformationen är okänd men vi kan anta att fröets tempus är före dess utveckling till planta.


Den totala kontroll som finns över frön i en monokultur finns inte för det vatten som rinner bort genom slättens massiva dräneringssystem. Kontrollen finns inte heller över den humus som försvinner med vinden då många trädrader tagits bort i landskapet. Något som slättlandskapet nästan helt saknar är barriärer och skydd som motverkar erosion och övergödning.


Halmbiblioteket är uppbyggt av material som skyddar och skapar barriärer. Förutom halm även återvunnet glas från växthus, skuggfärg och fiberduk.


En komponent i Halmbiblioteket är förslutna påsar i vilka vi samlat bitar av landskap. Okända frön insamlade på Jordberga under senhösten 2014 tillsammans med textfragment om förändring av landskap möts i påsen. I påsarnas textfragment spelar frö på något sätt huvudrollen.


Under utställningen kan besökaren välja en påse med bitar av landskap och ta med sig från Halmbiblioteket. Påsarna finns samlade i en pulpet från Jordberga som en gång har fungerat som kartotek över jordbruksmaskinernas service. Datum över oljebyte, antal mil och reperationer är noterat för hand på kort sorterade i ett fackverk. Dessa kort förflyttas nu till ett annat utrymme i pulpeten och lämnar plats för påsarna med bitar av landskap. 


Var kan vi röra oss i detta landskap? Besökaren kan följa existerande vägar eller stigarna som aldrig anlades genom att låna två kartor, en över dagens Jordberga och en karta med ritningen över stigarna.


Vem äger och styr vårt gemensamma landskap? För vem och vilka bildar landskapet barriärer och skydd?